جمعه, 6 اردیبهشت 1398
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان:

سپاه پاسدارحریم کشوروخون شهدااست

به دنبال اقدام قبیحانه تروریستی خواندن سپاه پاسداران توسط رییس جمهورآمریکا،مدیرعامل وکارکنان شرکت آب منطقه ای باپوشیدن لباس مقدس سپاه پاسدران حمایت کامل...

سفرمعاون وزیرنیروومدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به سیستان

قاسم تقی زاده خامسی معاون وزیرنیرودرامورآب وآبفاومحمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به منظوربررسی عملیات مدیریت سیلاب وپروژه های دردست احداث...

درپی بارندگیهای اخیر

۱۳۲میلیون مترمکعب آب به مخازن سدهای سیستان وبلوچستان اضافه شد

مدیرعامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان گفت: بارش های اخیر حدود 132 میلیون مترمکعب آب به حجم مخزن سدهای این استان اضافه کرد.

حضورکارکنان شرکت درراهپیمایی یوم الله 22بهمن

همگام بامردم شریف ایران اسلامی کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرودرسیستان وبلوچستان به طورمنسجم درراهپیمایی یوم الله 22بهمن شرکت کردند.