شنبه, 26 آبان 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

برگزاری جلسه شورای حفاظت ازمنابع آب وسازگاری باکم آبی استان

شورای حفاظت ازمنابع آب به ریاست استاندارسیستان وبلوچستان تشکیل جلسه داد

برگزاری سمینارآموزشی پدافندغیرعامل درسالن کنفرانس شرکت

سمینارآموزشی پدافندغیرعامل باحضوراعضاء هیئت مدیره،معاونین،مدیران وکارشناسان درسالن کنفرانس شرکت برگزارشد.

برگزاری جلسه کارگروه آب ،کشاورزی ومنابع طبیعی استان

کارگروه آب ،کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست استان سیستان وبلوچستان در خصوص رفع موانع موجود در شرایط بحرانی و حفظ و مدیریت منابع اب استان باحضورمهندس جعفری...

پذیرش نیروی انسانی امریه درشرکتهای تابعه وزارت نیرو

شرکتهای تابعه وزارت نیروازبین واجدین شرایط نیروی امریه می پذیرند