جمعه, 26 مرداد 1397
  • اخبار و گزارشات
  • نتایج کمیسیون
  • بریده جراید
  • داناب
  • راهنمای ارباب رجوع

حضورمدیرعامل شرکت دردفترروزنامه سیستان وبلوچستان به مناسبت...

به مناسبت روزبزرگداشت مقام خبرنگارمهندس اتابک جعفری مدیرعامل به همراه مهندس دلمرادی قائم مقام ومدیرروابط عمومی شرکت دردفترروزنامه سیستان وبلوچستان حضوریافته...

برگزاری همایش مدیریت مصرف بهینه آب وبرق

همایش مدیریت مصرف بهینه آب وبرق به همت روابط عمومی هاوپایگاههای بسیج شرکتهای تابعه وزارت نیرووباحضورآقای طارمی مشاوروزیرنیرووفرمانده پایگاه بسیج وزارت نیرووآیت...

آغازسومین دور آماربرداری سراسری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی...

مدیر دفتر مطالعات شرکت آب منطقه ای استان در دهمین جلسه کمیته هماهنگی آماربرداری سراسری از آغاز سومین دور آماربرداری سراسری از منابع آب های سطحی و زیرزمینی خبر داد.

گزارش تصویری سفروزیرنیروومدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران به...

دکتررضا اردکانیان وزیرنیروومهندس محمدحاج رسولیهامدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران ازپروژه های مدیریت منابع آب سیستان وبلوچستان بازدیدکردند