چهارشنبه, 27 تیر 1397

 

 

دیدارمدیرعامل ومعاونین شرکت باهمکاران آزاده به مناسبت سالگرد ورودآزادگان سرافرازبه میهن

دیدارمدیرعامل ومعاونین شرکت باهمکاران آزاده به مناسبت سالگردورودآزادگان سرافرازبه میهن  

دیدارمدیرعامل ومعاونین شرکت باهمکاران آزاده به مناسبت سالگردورودآزادگان سرافرازبه میهن

منبع خبر: