پنجشنبه, 1 مهر 1400

 

 

برگزاری جلسه کمیته مدیریت بحران وپدافندغیرعامل شرکت

باحضورمدیرکل ودبیرشورای پدافندغیرعامل استانداری سیستان وبلوچستان ،جلسه کمیته مدیریت بحران درآب منطقه ای استان برگزارشد  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان این جلسه باحضوردبیرشورای پدافندغیرعامل استان،مدیرعامل شرکت ،اعضای هیات مدیره ومعاونین درسالن کنفرانس دفترمرکزی برگزارشد

درابتدای جلسه مدیرعامل شرکت به اهمیت پدافندغیرعامل پرداخت واظهارداشت،تاسیسات آبی باتوجه به تامین آب شرب مردم ازحساسیت بالایی برخوردارمی باشدازاین روبایددرحوزه پدافندغیرعامل باجدیت ودقت برنامه ریزی شودتاازبروزحوادث ناگوارجلوگیری شود،درادامه مدیرکل ودبیرشورای پدافندغیرعامل استان گفت ،اسیب شناسی سال گذشته درحوزه پدافندغیرعامل ونحوه تعامل دستگاهها به آنراموردبررسی قراردادواقدامات دستگاهها راکافی ندانست،مرادیان افزود،موضوع پدافندغیرعامل بایدازدیدگاه وجایگاه مدیریتی نگریسته وبه آن اهمیت داده شودتاشاهدکاهش آسیب پذیری باشیم

منبع خبر: