پنجشنبه, 1 مهر 1400

 

 

برگزاری اختتامیه سومین جشنواره نیروورسانه(نور)

اختتا میه جشنواره نور درروزارتباطات وروابط عمومی باحضوروزیرنیرو برگزارشد  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان دراین مراسم که بصورت ویدئو کنفرانس یرگزارشد،مدیران شرکتهای تابعه وزارت نیرودراستان سیستان وبلوچستان حضورداشتند.

درابتدای این مراسم صدیقه ببران مدیرکل روابط عمومی واطلاع رسانی وزارت نیروضمن تبریک روزملی ارتباطات ازحضوروهمراهی رسانه ها باوزارت نیرودرسال گذشته گفت:،تعامل سازنده باوزارت نیرووتوسعه روزنامه نگاری تخصصی وافزایش توان روزنامه نگاران یکی ازاهداف جشنواره نیروورسانه می باشد،وی افزوددراین جشنواره ٥٩٦اثردربخشهای مختلف به دبیرخانه رسید،که نسبت به جشنواره دوم هفت درصدرشدداشته است،درجشنواره نیروورسانه خبرنگارسایت خبری عصرهامون ازسیستان وبلوچستان دردوبخش شرکت وعنوان دومی وسومی راازآن خودکرد،سیمین شهرکی دربخش تیتر مقام دوم راکسب نمودوجایزه نقدی ولوح تقدیر راازدست علیرضا قاسمی مدیرعامل آب وفاضلاب استان ودربخش گزارش مکتوب مقام سوم راکسب ولوح یادبودسومین جشنواره نورراازدست علی رضاپرنده مطلق مدیرعامل برق منطقه ای سیستان وبلوچستان بصورت زنده وهمزمان باارتباط ویدئوکنفرانسی باوزارت نیرودریافت کرد

همچنین تندیس جشنواره رامحمددلمرادی رییس شورای هماهنگی مدیران ارشداستان به خانم شهرکی اهدانمود.

منبع خبر: