پنجشنبه, 1 مهر 1400

 

 

اولین جلسه گارگروه اصلاح الگوی مصرف درسیستان وبلوچستان برگزارشد

به منظوربرنامه ریزی لازم درخصوص ایجادباورهای ملی وفرهنگ سازی درخصوص مصرف بهینه منابع آب اولین جلسه کارگرو ه استانی باحضوردستگاه های زیربط برگزارشد،دراین جلسه شرکت آب وفاضلاب وجهادکشاورزی استان به عنوان مصرف کنندگان عمده آب به ارائه نقطه نظرات وپیشنهادهای خوددرزمینه اصلاح الگوی مصرف وفرهنگ سازی درباره استفاده بهینه ازآب پرداختند  

درادامه مدیرعامل آب منطقه ای سیستان وبلوچستان دراین خصوص گفت:میزان بارش استان درسال آبی جاری نسبت به سال گذشته بیش از٧٥درصدکاهش داشته است،محمددلمرادی درباره حجم فعلی سدهای استان افزود،درسال جاری حجم سدهای استان نسبت به سال قبل ٥٥درصدکاهش رانشان می دهدکه این ٤٣درصد ظرفیت سدهای استان می باشدوبقیه ظرفیت سدهای به علت کمبودبارش خالی می باشد،وی درموردوضعیت منابع آب زیرزمینی استان اظهارداشت،میزان تخلیه سالیانه منابع آب زیرزمینی شامل چاه ،قنات وچشمه یک میلیاردوهشتصدوبیست مترمکعب می باشد،که ٤٢٠میلیون مترمکعب کسری مخزن راشاهدهستیم ،دلمرادی درمورداقدامات وبرنامه های سازگاری باکم آبی دراستان گفت ،پروژه انتقال آب ازدریای عمان ،احداث سدهای تغذیه ای ،انسدادچاههای غیرمجاز،نصب کنتورهای هوشمندواطلاع رسانی وآگاهی بخشی ازمهمترین برنامه های دردست اقدام می باشد.

منبع خبر: