پنجشنبه, 1 مهر 1400

 

 

اختتامیه کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان دردانشگاه زابل

کنفرانس ملی رویین تن سازی سیستان امروزباحضورمجازی سرپرست دفتررودخانه های مرزی ومنابع آب مشترک وزارت نیرو دردانشگاه زابل به کارخودپایان داد  

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای سیستان وبلوچستان ،این کنفرانس بامشارکت وزارت نیروودانشگاه زابل به مدت دوروزدرهفتم وهشتم تیرماه بصورت نیمه حضوری برگزارشد.درمراسم پایانی این کنفرانس سرپرست دفتررودخانه های مرزی وزارت نیروبه صورت ویدئوکنفرانس مطالبی رابیان نمود،وی درابتدادرباره تامین آب پایدارسیستان گفت:وزارت نیروبرای تامین آب پایدارومطمئن سیستان مکلف شده برای انجام مطالعات لازم وجستجوبرای منابع آبی جدیدمتعارف ونامتعارف اقدام نماید،که ازمهمترین وکارامدترین برنامه هااستفاده ازمنابع آبی جدیدومدیریت مصرف می باشدوشیرین سازی وانتقال آب ازدریای عمان یکی ازاین طرحهاست است که می تواندنیازهای آبی ضروری وتقاضاهای اقتصادی ونیازهای صنعت کریدورشرق راتامین کند،فریباآوریده درادامه خاطرنشان کرد:این پروژه عملا آغازشده ودراولین فرصت آب راازدریای عمان به زاهدان می رساندوهمچنین بااصلاح خط انتقال آب چاه نیمه به زاهدان وکاهش بارگذاری این خط قراراست آب انتقالی ازدریای عمان اززاهدان به زابل منتقل شود،وی افزودمنبع آبی حرمک باظرفیت آبی برنامه ریزی شده بعنوان پشتیبان درمواقع ضروری بخشی ازآب شرب منطقه راتامین خواهدکرد.آوریده درادامه درارتباط باطرحهای سازگاری باکم آبی درسیستان وبلوچستان اظهارداشت :محورهای اصلی این برنامه بصورت کوتاه مدت وبلندمدت دسته بندی شده که میتوان به کاهش هدررفت مصارف شبکه شهری وروستایی ،مدیریت بازچرخانی پساب فاضلاب برای صنعت، کاهش مصرف واستفاده ازپساب وآبیاری نوین ،اصلاح الگوی مصرف آب دربخش کشاورزی ومدیریت مصرف ازطریق طرحهای تعادل بخشی وهمچنین فرهنگ سازی درجهت مصرف بهینه آب اشاره نمود.

منبع خبر: