جمعه, 6 اردیبهشت 1398

 

 

 طرحها و پروژه ها

 

طرحهای اجرایی

  • سدسازی و تاسیسات وابسته
  • خطوط انتقال آب شرب و کشاورزی و تاسیسات وابسته
  • شبکه آبیاری و زهکشی و تاسیسات مربوطه

 

طرحهای مطالعاتی

  • سدسازی و تاسیسات وابسته
  • خطوط انتقال آب شرب و کشاورزی و تاسیسات وابسته
  • شبکه آبیاری و زهکشی و تاسیسات مربوطه