یکشنبه, 6 بهمن 1398

عنوان خدمت نهاد ارائه کننده نحوه دسترسی گروه خدمت دسترسی های الکترونیکی
 
آمار و اطلاعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری آمار و اطلاعات پایه منابع آب نظرسنجی خدمات
 
تدوین نظام ناجیان آب شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب نظرسنجی خدمات
 
طراحی نظام ارزشیابی از دانش اموزان شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب نظرسنجی خدمات
 
راهبری و آموزش شرکتهای مشاور استانی شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب نظرسنجی خدمات
 
تهیه متون آموزشی استاندارد برای مقاطع مختلف تحصیلی و رابطان آموزشی شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب نظرسنجی خدمات
 
ارزیابی کلی طرح و تعیین شرکتهای برتر در اجرای طرح شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری طرح ملی دانش آموزی داناب نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تجدید پروانه و تمدید پروانه بهره برداری حفر چاه عمیق و نیمه عمیق برای کلیه بخش های مصرف شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تمدید پروانه کف شکنی و تغییر محل شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تغییر نام صاحب پروانه حفر یا بهره برداری از چاه ( یا اصلاح پروانه بهره برداری ) شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست لایروبی چاه و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تمدید مجوز لایروبی و کف شکنی چاه شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست مجوز برای تغییر کاربری آب چاه شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست چاه جایگزین قنات و چاه به جای چاه شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تغییر روش حفاری شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست صدور پروانه المثنی شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تمدید مجوز پیشکاری و لایروبی قنات شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست تمدید مجوز شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
تعهدنامه انسداد چاه و حفر مجوز گمانه شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
بررسی درخواست برقی کردن چاه شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
صدور کارت شارژ کنتور هوشمند آب و برق و تمدید آن شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان حضوری - الکترونیک خدمات پس از صدور مجوز بهره برداری نظرسنجی خدمات
 
« 1 2 3 » صفحه: