شنبه, 24 مهر 1400

ارایه خدمات مرتبط با حفر و اجازه برداشت و مصرف منابع آب زیرزمینی

شناسه خدمت : 13021446000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارائه خدمات مرتبط با بهره برداری از بستر رودخانه ها و مجاری آبی

شناسه خدمت : 13022125000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارایه خدمات مرتبط با بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی

شناسه خدمت : 13021447000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

ارائه آمار و اطلاعات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091451000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

پاسخگویی به استعلامات حوزه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13091448000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

ارائه تاییدیه های مرتبط با صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13012124000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

تهیه و انتشار تعرفه آب

شناسه خدمت : 13022129000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

خدمات امور مشترکین صنعت آب

شناسه خدمت : 13022126000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری و شکار

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر

فرهنگسازی و ارتقاء آگاهی های عمومی به منظور صیانت از منابع آب

شناسه خدمت : 18081450000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
آموزش طبقه بندی نشده در جای دیگر

نظارت و ارزیابی پیمانکاران و مشاوران صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13011449000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
امور اقتصادی، بازرگانی و نیروی انسانی

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب

شناسه خدمت : 13092128000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

تدوین و ابلاغ بخشنامه ها و شیوه‌نامه‌های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092130000
شرکت آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان
امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر

پاسخگوئی به شکایات صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092127000
خدمات عمومی