پنجشنبه, 1 مهر 1400

صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی

شناسه خدمت : 17062132000
  شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان
  خدمات تفریحی، فرهنگی و مذهبی طبقه بندی نشده در جای دیگر
  صدور مجوز طرح های گردشگری و کارآفرینی پیرامون منابع و تاسیسات آبی