پنجشنبه, 1 مهر 1400

تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092128000
  شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان
  امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
  تدوین پیش نویس قوانین و مقرارت، ضوابط، استانداردها و دستورالعمل های صنعت آب