پنجشنبه, 1 مهر 1400

جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور

شناسه خدمت : 13092131000
  شرکت آب منطقه ای سیستان وبلوچستان
  امور اقتصادی طبقه بندی نشده در جای دیگر
  جذب سرمایه و جلب سرمایه گذار به منظور توسعه صنعت آب کشور