پنجشنبه, 1 مهر 1400

چرا عمق چاه های کشاورزی که در یک منطقه واقع شده اند متفاوت است ؟

افرادی که دارای چاه بدون پروانه می باشند باید چگونه عمل نمایند ؟

چه چاه هایی مشمول این قانون (قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره‌برداری) می‌شوند؟

برای ثبت نام اشخاص حقوقی چه کسی باید فرم ها را تکمیل و ثبت نام نماید؟

آیا هم اینک از چاهها حق النظاره اخذ می شود؟

چاه آب فاقد پروانه من برای استفاده واحد خدماتی، صنعتی مثل کارواش، دامداری، مرغداری و ... حفر شده، آیا مشمول استفاده از مزایای قانون تعیین و تکلیف هستم؟

مراحل اخذ مجوز برقی شدن یا اصلاح میزان برق کدامند؟

اراضی بستر رودخانه ها و مسیلها و انهار چگونه مشخص می شود و متعلق به کیست ؟

مراحل تامین آب واحدهای صنعتی، دام و طیور و کشت گلخانه‌ای بدون حفر چاه چیست؟

صدور مجوز بهره برداری از چاههایی که قبلا حفر گردیده و دارای قدمت می باشند چگونه است؟

کمیسیون رسیدگی به صدور پروانه ها چیست ، اعضاء کمیسیون چه کسانی می باشند و در کمیسیون چه مسائلی مورد بررسی قرار می گیرد؟

مواردی که جزو تخلف محسوب می‌شود و در صورت ارتکاب آن، امکان تمدید پروانه میسر نمی‌باشد و تکرار آن منجر به ابطال پروانه می‌شود چیست؟

چاه آب فاقد پروانه اینجانب توسط شرکت سهامی آب منطقه‌ای و با حکم و دستور دادگاه پر و مسلوب المنفعه شده، آیا می‌توانم در سامانه تعیین و تکلیف ثبت نام نمایم؟