یکشنبه, 6 بهمن 1398

اداره منابع آب سرباز

رئیس اداره:آقای خالد بلوچی

آدرس:راسک-خیابان معلم-کوچه دوم

کد پستی:

تلفن:37142645-054

دورنگار:37142645-054

پست الکترونیکی:sarbaz-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 1 0 0 0 0
طرح 1 1 0 0 0

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: