یکشنبه, 6 بهمن 1398

اداره منابع آب هیرمند

سرپرست اداره:آقای همایون رضایی کهخا

آدرس:هیرمند-بلوار امام خمینی

کد پستی:9851614188

تلفن:32622251-054

دورنگار: 32622394-054 و 32622251-054

پست الکترونیکی:hirmand-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 3 2 0 0 1
طرح 1 0 0 0 1

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: