سه‌شنبه, 31 اردیبهشت 1398

فرآیند خدمات الکترونیک

 

آب های زیرزمینی

اولویت عنوان خدمت مراحل گردش کار دریافت فرم
1 فرآیند صدور مجوز حفر گردش کار

 فرم درخواست

 فرم شماره یک

 فرم تعهد نامه محضری

2 فرآیند صدور پروانه بهره برداری گردش کار

 فرم درخواست

 فرم تعهد نامه محضری

3 فرآیند تمدید پروانه بهره برداری گردش کار

 فرم تعهد نامه محضری

4 فرآیند صدور پروانه کف شکنی چاه یا قنات گردش کار

 فرم درخواست

 فرم شماره یک

 فرم تعهد نامه محضری

5 فرآیند لایروبی چاه یا قنات گردش کار

 فرم درخواست

 فرم شماره یک

 فرم تعهد نامه محضری

6 فرآیند تغییر محل چاه یا قنات گردش کار

 فرم شماره یک

 فرم تعهد نامه محضری

7 فرآیند تغییرنام مالک چاه یا قنات گردش کار

 فرم شماره یک

 فرم تعهد نامه محضری

8 فرآیند ازدیاد قدرت پمپاژ چاه گردش کار

 فرم درخواست

 فرم تعهد نامه محضری

9 فرآیند تمدید مجوز اعلام آبدهی چاه گردش کار  فرم درخواست
10 فرآیند تمدید پروانه حفر چاه گردش کار  فرم درخواست
11 فرآیند صدور مجوز تجهیزات چاه گردش کار  فرم درخواست
12 فرآیند تمدید نصب منصوبات چاه گردش کار  فرم درخواست
13 فرآیند تمدید پروانه بهره برداری پمپاژ مجدد چاه گردش کار  فرم درخواست
14 فرآیند صدور مجوز حفر چاه به جای قنات گردش کار

 فرم درخواست

15 فرآیند حفر چاه جدید ماده 12 آئین نامه اجرایی گردش کار  فرم درخواست
16 فرآیند صدور مجوز حفر و بهره برداری چاه ماده 5 گردش کار  فرم درخواست
17 فرآیند صدور مجوز بسته بندی آب شرب گردش کار  فرم درخواست
18 فرآیند اصلاحیه قطر لوله جدار چاه گردش کار  فرم درخواست
19 فرآیند اصلاحیه پروانه بهره برداری و تغییر کاربری چاه گردش کار  فرم درخواست
20 فرآیند صدور مجوز جا بجایی چاه در حد صد متر گردش کار  فرم درخواست
21 فرآیند حفر گالری نفوذ چاه کمکی گردش کار  فرم درخواست
22 فرآیند صدور مجوز تردد دستگاه حفاری گردش کار  فرم درخواست
23 فرآیند نظارت بر عملیات حفاری گردش کار  فرم درخواست
24 فرآیند تامین آب واحدهای صنعتی و خدماتی از شرب شهری و روستایی گردش کار  
25 فرآیند تغییر مساحت اراضی و اصلاح پروانه بهره برداری گردش کار  
26 فرآیند صدور مجوز حفر چاه کاتدیک گردش کار  
27 فرآیند صدور مجوز تغییر نوع مصرف آب گردش کار  
28 فرآیند رسیدگی و بررسی استعلام صورت گرفته در رابطه با آبهای زیرزمینی گردش کار  
29 فرآیند صدور مجوز برای تغییر کاربری آب چاه گردش کار  
30 فرآیند صدور تمدید اعتبار مجوز حفر ، کف شکنی ، جابجایی گردش کار  

آب های سطحی

ردیف عنوان خدمت مراحل گردش کار دریافت فرم
1 فرآیند اجاره بستر رودخانه ها و مسیل ها گردش کار  
2 فرآیند تعیین حریم موردی رودخانه گردش کار  
3 فرآیند پرداخت آب بهای سطحی (کشاورزی) براساس قراردادهای آبیاری و یا صورتحساب های ابلاغی گردش کار  
4 فرآیند تعیین حریم کانالهای شبکه آبیاری گردش کار  
5 فرآیند تعیین و اعلام حد بستر و حریم رودخانه ها و مسیل ها و انهار طبیعی مرزی گردش کار  
6 فرآیند تعیین وضعیت اراضی اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به حد بستر و حریم رودخانه ها و مجاری آبی گردش کار  
7 فرآیند تغییر نام صاحب پروانه بهره برداری از آب سطحی گردش کار

 فرم شماره یک

 فرم استشهاد محلی

 فرم تعهدنامه محضری

 فرم تعهد نامه محضری (شرکا)

8 فرآیند تمدید مجوز برداشت از منابع آب سطحی گردش کار  
9 فرآیند رسیدگی و پاسخ استعلام های حقابه ابهای سطحی گردش کار  
10 فرآیند صدور پروانه بهره برداری از شبکه آبیاری دشت با مصرف کشاورزی تنظیم نشده (رودخانه) گردش کار

 فرم شماره یک

 فرم استشهاد محلی

 فرم تعهدنامه محضری

 فرم تعهد نامه محضری (شرکا)

11 فرآیند صدور موافقت با برداشت مصالح شن و ماسه رودخانه ای گردش کار  
12 فرآیند گردش کار پروانه های بهره برداری از منابع آبهای سطحی گردش کار

 فرم شماره یک

 فرم استشهاد محلی

 فرم تعهدنامه محضری

 فرم تعهد نامه محضری (شرکا)

 
مراحل گردش کار رسیدگی به شکایات مردمی
         
متصدی انجام کار : شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
         
 مدارک مورد نیاز : ارائه شکایت کتبی
         
اولویت مراحل فرآیند انجام کار متصدیان انجام هر مرحله نحوه انجام فعالیت (رایانه، تلفن، حضوری، مکاتبه، جلسه، دستی) زمان تخمینی هر مرحله (ساعت، روز)
1 ارائه و ثبت درخواست شکایت متقاضی به شرکت دبیرخانه حضوری - مکاتبه یک روز
2 بررسی موضوع شکایت و ارسال به دفتر حقوقی مدیرعامل مکاتبه یک روز
3 ارسال درخواست شکایت متقاضی به معاونت مربوطه دفتر حقوقی مکاتبه یک روز
4 بررسی و کارشناسی موضوع شکایت متقاضی معاونت مربوطه + کارشناس معاونت مکاتبه - جلسه سه روز
5 اعلام پاسخ مناسب به متقاضی معاونت مربوطه مکاتبه - حضوری یک روز

 

مراحل گردش کار نظام پیشنهادات
         
متصدی انجام کار : دفتر بهبود مدیریت و منابع انسانی
         
اولویت مراحل فرآیند انجام کار متصدیان انجام هر مرحله مستندات/سوابق مرتبط زمان تخمینی هر مرحله
1 ارائه و ثبت فرم نظام پیشنهادات در سامانه نظام پیشنهادات وب سایت شرکت - - -
2 ارجاع پیشنهاد به دبیرخانه نظام پیشنهادات دبیر  نظام پیشنهادات فرم پیوست یک هفته
3 ارجاع پیشنهاد به کیمته نظام پیشنهادات اعضای کمیته نظام پیشنهادات فرم پیوست یک هفته
4 در صورت تایید ارجاع به متقاضی و امور مالی دبیر  نظام پیشنهادات فرم پیوست و صورت جلسه یک هفته