پنجشنبه, 1 مهر 1400

اطلاعات امورات تابعه شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
نام امور آب  تلفن تماس آدرس ایمیل
امور آب زاهدان 054-33513860-2 zahedan-office@sbrw.ir
معاونت منابع آب سیستان 054-33228395-6  
امور آب زابل 054-32228518-22 zabol-office@sbrw.ir
منابع آب هیرمند 054-32622394  
امور آب زهک 054-32612210 zahak-office@sbrw.ir
امور آب خاش 054-33722530 Khash-office@sbrw.ir
امور آب ایرانشهر 054-37211880 iranshahr-office@sbrw.ir
امور آب دلگان 09156360677 dalgan-office@sbrw.ir
امور آب سراوان 054-37624878-90 saravan-office@sbrw.ir
امور آب مهرستان 054-37724130 mehrestan-office@sbrw.ir
امور آب سیب سوران 054-37694019  
امور آب چابهار 054-35330560-3 chabahar-office@sbrw.ir
امور آب نیکشهر 054-35232353 nikshahr-office@sbrw.ir
امور آب سرباز 054-37772645 sarbaz-office@sbrw.ir
امور آب کنارک 054-35380501-2 konarak-office@sbrw.ir