سه‌شنبه, 28 خرداد 1398

دستورالعمل بروزرسانی پورتال


اهداف

 • اطلاع رسانی عملکرد شرکت در ارتباط با اجرای پروژه‌ها و خدمات رسانی در سطح استان
 • اطلاع رسانی و خدمات رسانی الکترونیکی
 • ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع
 • تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به ارباب رجوع و افزایش مسئولیت پذیری مدیران
 • ارتقای سلامت نظام اداری
 • اصلاح سیستم ها و روش های انجام کار

 ساختار

 • صاحب امتیاز: شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
 • مدیر مسئول: مدیرعامل آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
 • سردبیر: رئیس اداره روابط عمومی
 • سیاست گذاری: کمسیون تحویل اداری
 • ترکیب: نماینده های حوزه های مدیریت عامل، معاونت های حفاظت و بهره برداری، طرح و توسعه، برنامه ریزی، مالی و      پشتیبانی و دفتر مطالعات پایه منابع آب
 • دبیرخانه گروه: روابط عمومی
 • پشتیبانی فنی و امنیتی: گروه فن آوری اطلاعات

 شورای سیاست گذاری

 •     کمسیون تحول اداری

وظایف شورای سیاست گذاری

 • تعیین اهداف ویژه و سیاستهای کلی
 • نظارت عالیه بر کلیه امور مربوط به سایت
 • اتخاذ تصمیم درباره تدوین آیتن نامه ها و رویه های انجام کار
 • اعلام نظر در خصوص موارد ارجاعی گروه مدیریت سایت
 • بررسی گزارش های تحلیلی و فصلی گروه

 ترکیب اعضای گروه

 • رئیس روابط عمومی به عنوان نماینده حوزه مدیریت ، رویس گروه و سردبیر
 • نماینده حوزه معاونت حفاظت و بهره برداری به عنوان عضو
 • نماینده حوزه معونت طرح و توسعه به عنوان عضو
 • نماینده حوزه معاونت برنامه ریزی به عنوان عضو
 • نماینده حوزه معاونت مالی پشتیبانی و منابع انسانی به عنوان عضو
 • نماینده دفتر مطالعات پایه منابع آب به عنوان عضو
 • نماینده گروهفن آوری اطلاعات به عنوان عضو
 • کارشناس روابط عمومی به عنوان دبیرخانه گروه

وظایف گروه مدیریت سایت

 • تعیین عناوین مطالب به تفکیک حوزه ها و الویت بندی آنها
 • پیگیری تهیه مطالب و الویت بندی آنها جهت درج در سایت
 • بررسی مطالب و الویت بندی آنها جهت درج در سایت
 • تهیه گزارش های تحلیلی سایت
 • نظرسنجی از مخاطبان
 • رعایت بخشنامه های صادره از مراجع بالادست

نحوه اداره جلسات و تنظیم صورتحساب گروه مدیریت سایت

 •       جلسات گروه مدیریت سایت هر سه ماه یکبار با هماهنگی اعضا برگزار خواهد شد.
 • محل تشکیل جلسات سالن کنفرانس شرکت آب منطقه ای سیستان و بلوچستان است و در مواقع خاص که نیاز به برگزاری جلسه در محل دیگری باشد، نشانی محل برگزاری قبلا به اطلاع اعضا خواهد رسید.
 • جلسات گروه با حضور دو سوم اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن به ارای موافق اکثریت معتبر خواهد بود.
 • اعلام رسمیت جلسه و رعایت ترتیب مذاکرات و حفظ نظم جلسه بر عهده رئیس گروه مدیریت سایت است.
 • رئیس گروه می تواند در صورت عدم حضور در جلسه، اداره آن را به یکی از اعضای دیگر بسپارد.
 • دبیرخانه موظف است تصمیمات هر جلسه را حداکثر ظرف 48 ساعت به دیگر مدیریت عامل سازمان و اعضا ارسال نماید.
 • دستور و زمان جلسه بعدی گروه در صورتجلسه به اطلاع اعضا خواهد رسید.
 • اعضا باید عدم حضور خود را قبلا به دبیرخانه گروه اطلاع دهند.
 • مدت زمان رسمی هر جلسه در شرایط عادی یک و نیم ساعت است.
 • تشخیص تغییر مدت مذکور بر عهده اعضای گروه می باشد.
 • در صورت موافقت اکثریت،جلسات می تواند به تعداد لازم افزایش یا کاهش یابد.
 • در هر جلسه قبل از ورود به دستور،اعضای گروه می توانند درباره موضوعاتی که به نحوی ارتباط با اهداف و ماموریت های سایت داشته باشد،حداکثر به مدت 15دقیقه مطالبی بیان کنند.
 • پی گیری تصمیمات،اخذ گزارش و طرح آن در جلسه بر عهده دبیرخانه است.
 • رئیس گروه عملکرد گروه مدیریت سایت را هر سه ماه یکبار به کمیسیون تحول اداری گزارش خواهد کرد.
 • حفظ و نگهداری کلیه صورتجلسات و سوابق بر عهده دبیرخانه است.
 • مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه بر عهده رئیس گروه مدیریت سایت خواهد بود.

نحوه بررسی و تعیین الویت انتشار مطالب

     مطالب ارائه شده توسط نمایندگان هر حوزه، پس از بررسی طرح در گروه مدیریت سایت، جهت تایید نهایی به عنوان معاونت

     های مربوطه ارسال شده و سپس توسط گروه آمار و اطلاعات مدیریت در سایت قرار داده خواهد شد.

     تبصره: موضوعات غیرقابل طرح از طریق مدیر مسئول حسب مورد به گروه اطلاع داده شود.

 نحوه درج مطالب در سایت

       پس از تایید نهایی مطالب، فایل های مربوطه در فرمت های jpg – pdf – excel – word  و .... در اختیار مسئول به روز  رسانی سایت، جهت اقدامات لازم قرار می گیرد.