پنجشنبه, 1 مهر 1400

  Arc/View Image Analysis:
   با استفاده از این نرم افزار به سادگی می‌توان تصاویر برداشت شده را پردازش نمود. این نرم افزار در ارتباط مستقیم با Arc View می‌باشد.
   ERDAS IMAGINE:
   ERMAPPER:
   این نرم افزار در تحلیل تصاویر(Orthorectification) و تصاویر رقومی کاربرد بسیاری دارد.
   IDRISI:
   Imagine Essentials:

   نوشتار سبک این نرم افزار به کاربران اجازه می‌دهد به راحتی با تصاویر رقومی معمول کار کنند.
   3D Mapper:
   با این نرم افزار کاربران می‌توانند با سرعت و دقت زیاد داده های برداری سه بعدی و تصاویر رقومی مرجع را بدست آورند.
   Orthoengine:
   به صورت یک بخش بر روی نرم افزار Geomatica نصب شده و با بکاربردن آن می‌توان تصاویر Orthorectified را از هر نوع تصویر رقومی ایجاد نمود. همچنین شامل امکاناتی است که با استفاده از آن‌ها می‌توان مدل‌های ارتفاعی رقومی(DEM) را از انواع تصاویر استخراج کرد.
   Scan Magic:
   هدف اصلی استفاده از این نرم افزار نمایش، تحلیل و پردازش داده های سنجش از دور است.
   Smart Image:
   همراه با نرم افزارهای Arc/View و MapInfo برای تصحیح تصاویر استفاده می‌شود.
   (Spatial Analysis of Remote Sensing data (SARS:
   بخش اول این نرم افزار امکاناتی را فراهم می‌آورد تا کاربران بتوانند تصاویر را پردازش نمایند و بخش دوم آن نیز شامل الگوریتم‌های متنوع آماری برای تحلیل‌های فضایی تصاویر، تخمین، فیلتر کردن آماری و شبیه‌سازی است که برای کار با اطلاعات رستری سازگار شده اند.
   RADARSAT-1 Stereo Advisor:
   ابزاری است تحت وب که مشخصات تصاویر سفارش داده شده را زمانی که برای استفاده یک جفت استریو می‌باشد، به اطلاع سفارش‌دهنده می‌رساند. 
   Total Alignment System:
   همراه با سیستم‌های Arc/View و CAD در ساختن تصاویر رقومی مرجع استفاده می‌شود.
   WinCHIPS:
   برای تحلیل تصاویر ماهواره‌ای NOAA استفاده می‌شود.
   Gallieo:
   جهت انجام پیش پردازش‌های مورد نیاز بر روی داده های خام اخذ شده از اسکنرهای فراطیفی، مانند ورود داده های خام از Tape(محیط ثبت و ضبط داده های موجود در اسکنر) به محیط کامپیوتر و سایر نرم افزارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   Xqlnertia:
   جهت انجام عملیات تصحیحات هندسی دو بعدی و سه بعدی و تهیه ارتوفتو با استفاده از مدل ارتفاع رقومی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   ACORN:
   بصورت یک بخش بر روی نرم افزار ENVI نصب شده و جهت انجام عملیات تصحیحات اتمسفری و برطرف ساختن اعوجاجات جوی مورد استفاده قرار می گیرد.
   NN-Unmix:
   جهت تهیه نقشه های نهایی تفکیکی کانی‌ها و آلتراسیون‌ها و انتخاب پارامترهای مهم در فضای چند بعدی(چند متغیره) برای تولید تصاویر سهم کانیها(Endmember Image) مورد استفاده قرار می‌گیرد.
   Xcube:
   جهت مدل سازی کتابخانه طیفی و پاسخ طیفی کانی‌ها مورد استفاده قرار می گیرد(در داده های فراطیفی).
   MinMap:
   جهت جداسازی آستانه های تفکیک کانیها و تهیه نقشه های آستانه‌ای کانی‌ها استفاده می‌شود.