پنجشنبه, 1 مهر 1400

» آنگاه که مؤمن قدم به دنیای فانی گذاشت، آن دم که به سجود حق درآمد و در فرجام به ابدیت هجرت نمود، حکم بر این بود که آب او را منزه سازد. چه افتخاریست باشکوهتر از وارث خدمتی این چنین مقدس به مؤمنان درگاه حضرت حق بودن.»

ما با ایمان به رسالت خود :

    خدمتگزاری به مردم را توفیق الهی، مسؤلیتی خطیر، ارزشمند و افتخار آفرین می دانیم.
     حصول رضایت باریتعالی را در رضایت خلقش می جوئیم.
    معتقدیم توفیق در رسیدن به اهداف مادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است ولی ما آنرا وسیله ای برای تأمین هدفی گسترده تر که ارائه خدمت مناسب می باشد می دانیم.
     ارزشمند ترین منابع را، اعضای شرکت دانسته و به اثر گذاری پندار، رفتار و کردار آنها در مراجعین اعتقاد کامل داریم.
    در هر شرایط به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
     نظم، آراستگی، وقت شناسی و آمادگی برای ارائه خدمت به مردم را از اصول مسلم و قطعی موفقیت خود می دانیم.
     پاسخگو بودن در مقابل مردم را موجب تعالی خود و شرکت می دانیم.
     رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را سرلوحه فعالیتهایمان قرار می دهیم.
     باشد که رضایت مردم از خدمات ما به فزونی اعتمادشان بیانجامد.