یکشنبه, 6 بهمن 1398

خلاصه شرح وظایف

نظارت در تعیین و تدوین، نظام نامه ها، روشهای اجرایی، دستورالعمل ها، آیین نامه های داخل شرکت در چارچوب قوانین، مقررات و آیین نامه های مربوطه و تصویب و ابلاغ به واحدهای ذیربط جهت اجرا و تهیه، تنظیم و پیشنهاد استراتژی ها، خط مشی ها، برنامه های عملیاتی بودجه سالانه شرکت به هیات مدیره

 

مشخصات مدیرعامل

 نام و نام خانوادگی : اتابک جعفری

 مدرک تحصیلی : فوق لیسانس 

 رشته تحصیلی : مهندسی عمران

 تاریخ انتصاب :  خرداد 1395