پنجشنبه, 16 اردیبهشت 1400

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه عمومی به منظور مراقبت وحراست فیزیکی از سد وسازه کنترل چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1390

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1390

ارزیابی کیفی ( توان انجام تعهدات ) مناقصه گران جهت خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP به قطر 1400 میلیمتر مربوط به خط انتقال آب از سد زیردان تا ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی پیرسهراب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه- دفتر قراردادها 1415

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1415

ارزیابی توان اجرای کار عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1436

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1436

پروژه بهره برداری(کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب با هزینه متقاضی)1000 دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب و برق در محدوده های مطالعاتی استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1227

مناقصه عمومی به منظوراحداث بخشی از سازه های کنترلی ومقسم آب بر روی کانالهای میانکنگی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:1357

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:1425

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1217

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1217

مناقصه عمومی به منظور احداث سازه های ساماندهی رودخانه سرباز – روستاهای حیط،بندان ومورتان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1219

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستانهای مهرستان وسیب سوران (پسکوه و شاشکی ) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1235

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1235

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان نیکشهر(رودخانه های هیچان ،شیراباد، اسپکه، مدانچ ودستگرد) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1289

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1289

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان میر جاوه (دیزوک ، سرگه بالا، سرگه پائین) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1279

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند (عزیز آباد وجنگل) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1169

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1169

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1198

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1198

کدینگ، اسکن اوراق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - امور قراردادها 1444

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1444

مناقصه عمومی به منظور لایروبی مقاطعی از کانالهای اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهای 1 و 2 و 3 پشت آب سیستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1471

آگهی دعوت به مناقصه تامین بخشی از لوله و اتصالات مورد نیاز سامان دهی پایاب سد خیر آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1644

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1644

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی موضوع مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه های دامن – بمپور و ایرندگان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1797

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1797

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1660

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1660

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان وایرندگان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1662

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1662

آگهی دعوت به مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ شماره یک ( سازه ،الکتریکال و مکانیکال ) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1902

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/10

بازدید:1902

1 2 صفحه: