"شبیه سازی عددی پخش پساب آب شیرین کن (مطالعه موردی:کارخانه کنارک)"

امروزه با کمبود منابع آب شیرین، بشر به سمت استفاده از منابع دیگر آب موجود بصورت غیر شیرین از قبیل آب دریا
ها و اقیانوس ها رفته و در این رابطه تکنولوژی های جدیدی در زمینه تصفیه و شیرین سازی آب دریاا شاکل فرفتاه
است. کشور ایران با توجه به اینکه در مجاورت آبهای دریای عمان و خلیج فارس قرار فرفته است، پتانسیل خوبی در
زمینه احداث آب شیرین کن ها و تولید آب شیرین جهت مصارف صانت تی و کشااورزی و حتای شارب دارد. هزماه
افزایش و توسته واحدهای آبشیرین کن مستلزم رعایت قوانین و استاندارد های محای زیساتی ، جهات جلاوفیری از
افزایش آهینده ها در محی دریایی به دلیل خروجی پساب این واحدها می باشد.
در این مقاله بصورت موردی به شبیه سازی عددی پخش پساب آب شایرین کان در کارخاناه کناار پرداختاه شاده
تاثیر پارامترهای مهم خروجی پساب روی پخش شدفی و اثر شرای محیطی Cormix است؛ و با استفاده از نرم افزار
روی آن مورد بررسی قرار فرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که زمان بهره برداری از واحد آب شایرین کان و
خروج پساب به دریا می تواند با توجه به شرای آب هوایی از قبیل زمان جذر ومد و سرعت جریان در دریاا واوری
مدیریت فردد که حداقل پخش شدفی آهیندفی در محی دریا پدیدار شود.

  تاریخ ثبت : 19 بهمن 1400
 مدیر سایت
 44