ارائه مدل بهینه سازی ریاضی و الگوریتمهای فرا ابتکاری به منظور حل مسئله بلوک بندی مناطق جمعیتی به صورت سلسله مراتبی

جمعآوری پسماند بیمارستانی یکی از موضوعات مهم در مدیریت خدمات شهری محسوب میشود. در
این تحقیق یک مدل ریاضی به منظور بلوکبندی مناطق جمعیتی در سیستم خدمات بیمارستانی ارائه
میشود. در این مدل مطابق با نیاز برخی از سازمانهای متولی ارائه خدمات شهری، ساختار سلسله
مراتبی بلوکها مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور در یک تصمیمگیری یکپارچه، مناطق جمعیتی به
بلوکهای اصلی تقسیمشده و سپس هر بلوک به تعدادی زیربلوک تقسیم شده است. هدف از این نوع
تقسیمبندی، تهیه ساختار مناسب برای کنترل جریان خدمات از سطح عملیاتی به سطح مدیریتی است. با
توجه به اینکه مسئله بلوکبندی از رده مسائل ان پی سخت است، جهت حل مثالهای عددی در دنیای
واقعی نیاز به استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری است. در این تحقیق دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و
گرگ خاکستری جهت حل مسائل در ابعاد بزرگ بهکاررفته است. طبق نتایج محاسباتی میتوان مشاهده
نمود که علیرغم وجود کارایی بالای هر دو الگوریتم در حل نمونههای عددی در ابعاد کوچک، الگوریتم
گرگ خاکستری توانایی بیشتری در حل نمونههای عددی در ابعاد بزرگ نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد.
نتایج این تحقیق میتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی در حل مسئله بهینهسازی بلوکبندی مناطق جمعیتی
از جمله در سیستم سلامت مورداستفاده مدیران قرار گیرد.

  تاریخ ثبت : 19 بهمن 1400
 مدیر سایت
 757