عوامل موثر بر رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه سیستان

بررسی مورفولوژی رودخانه سیستان در بازه مورد بررسی نشان دهنده این واقعیت است که رودخانه سیستان رودخانه
مئاندری توسعه یافته ای باضریب سینوسی 1.165 می باشد. ازدید زمین شناسی، وجود لایه ها وعدسی های ماسه ای
در بین طبقات سیلت ورس درکناره های رودخانه از عوامل موثر در افزایش فرسایش کناره های رودخانه می باشد.
مهمترین عوامل موثر بر رسوبگذاری و مورفولوژیرودخانه سیستان عبارتند از: عوامل انسانی، شیب بسیار پایین رودخانه
و بار رسوبی زیاد و فرسایش باد می باشد.

  تاریخ ثبت : 25 بهمن 1400
 مدیر سایت
 458