دوشنبه, 18 فروردین 1399


 
اطلاعات استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

 

 

1 -  نام و نشانی کارفرما :

نام : شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

نشانی : زاهدان خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه 39 – تلفن 20-05433429410

2 موضوع خدمات مشاوره : کدینگ و اسکن او راق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطالعاتی استان سیستان و بلوچستان

3 مدارک و صلاحیت و گواهینامه های لازم :

ارائه مصدق گواهینامه صلاحیت و ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،مصدق اساسنامه و آگهی تغییرات.

4 حجم کار : کدینگ و اسکن او راق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطالعاتی استان سیستان و بلوچستان

 

شرح خدمات : مطابق با آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1/10/88 و شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره بخشنامه 80981/101 مورخ 8/5/84 موضوع دستور العمل تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب

">اطلاعات استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

اطلاعات استعلام ارزیابی کیفی مشاوران

 

 

1 -  نام و نشانی کارفرما :

نام : شرکت سهامی آب منطقه ای سیستان و بلوچستان

نشانی : زاهدان خیابان دانشگاه – نبش دانشگاه 39 – تلفن 20-05433429410

2 موضوع خدمات مشاوره : کدینگ و اسکن او راق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطالعاتی استان سیستان و بلوچستان

3 مدارک و صلاحیت و گواهینامه های لازم :

ارائه مصدق گواهینامه صلاحیت و ظرفیت آزاد از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ،مصدق اساسنامه و آگهی تغییرات.

4 حجم کار : کدینگ و اسکن او راق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطالعاتی استان سیستان و بلوچستان

 

شرح خدمات : مطابق با آیین نامه خرید خدمات مشاوره به شماره 193542/ت 42986 ک مورخ 1/10/88 و شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره بخشنامه 80981/101 مورخ 8/5/84 موضوع دستور العمل تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب


 

مناقصات و مزایدات


 

مناقصات و مزایدات