یکشنبه, 22 فروردین 1400

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه عمومی به منظور مراقبت وحراست فیزیکی از سد وسازه کنترل چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1380

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1380

ارزیابی کیفی ( توان انجام تعهدات ) مناقصه گران جهت خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP به قطر 1400 میلیمتر مربوط به خط انتقال آب از سد زیردان تا ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی پیرسهراب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه- دفتر قراردادها 1403

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1403

ارزیابی توان اجرای کار عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1419

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1419

پروژه بهره برداری(کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب با هزینه متقاضی)1000 دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب و برق در محدوده های مطالعاتی استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1216

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1216

مناقصه عمومی به منظوراحداث بخشی از سازه های کنترلی ومقسم آب بر روی کانالهای میانکنگی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1345

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:1345

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1411

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:1411

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1205

مناقصه عمومی به منظور احداث سازه های ساماندهی رودخانه سرباز – روستاهای حیط،بندان ومورتان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1207

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستانهای مهرستان وسیب سوران (پسکوه و شاشکی ) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1222

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1222

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان نیکشهر(رودخانه های هیچان ،شیراباد، اسپکه، مدانچ ودستگرد) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1279

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان میر جاوه (دیزوک ، سرگه بالا، سرگه پائین) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1267

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1267

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند (عزیز آباد وجنگل) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1155

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1155

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1183

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1183

کدینگ، اسکن اوراق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - امور قراردادها 1433

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1433

مناقصه عمومی به منظور لایروبی مقاطعی از کانالهای اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهای 1 و 2 و 3 پشت آب سیستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1459

آگهی دعوت به مناقصه تامین بخشی از لوله و اتصالات مورد نیاز سامان دهی پایاب سد خیر آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1626

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1626

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی موضوع مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه های دامن – بمپور و ایرندگان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1779

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1779

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1645

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1645

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان وایرندگان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1648

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1648

آگهی دعوت به مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ شماره یک ( سازه ،الکتریکال و مکانیکال ) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1888

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/10

بازدید:1888

1 2 صفحه: