شنبه, 4 بهمن 1399

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه عمومی به منظور مراقبت وحراست فیزیکی از سد وسازه کنترل چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1319

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1319

ارزیابی کیفی ( توان انجام تعهدات ) مناقصه گران جهت خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP به قطر 1400 میلیمتر مربوط به خط انتقال آب از سد زیردان تا ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی پیرسهراب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه- دفتر قراردادها 1335

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1335

ارزیابی توان اجرای کار عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1355

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1355

پروژه بهره برداری(کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب با هزینه متقاضی)1000 دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب و برق در محدوده های مطالعاتی استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1150

مناقصه عمومی به منظوراحداث بخشی از سازه های کنترلی ومقسم آب بر روی کانالهای میانکنگی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1281

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:1281

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1348

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:1348

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1144

مناقصه عمومی به منظور احداث سازه های ساماندهی رودخانه سرباز – روستاهای حیط،بندان ومورتان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1131

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستانهای مهرستان وسیب سوران (پسکوه و شاشکی ) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1161

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1161

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان نیکشهر(رودخانه های هیچان ،شیراباد، اسپکه، مدانچ ودستگرد) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1203

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان میر جاوه (دیزوک ، سرگه بالا، سرگه پائین) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1212

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1212

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند (عزیز آباد وجنگل) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1084

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1084

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1115

کدینگ، اسکن اوراق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - امور قراردادها 1364

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1364

مناقصه عمومی به منظور لایروبی مقاطعی از کانالهای اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهای 1 و 2 و 3 پشت آب سیستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1389

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1389

آگهی دعوت به مناقصه تامین بخشی از لوله و اتصالات مورد نیاز سامان دهی پایاب سد خیر آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1533

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1533

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی موضوع مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه های دامن – بمپور و ایرندگان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1713

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1713

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1577

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1577

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان وایرندگان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1589

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1589

آگهی دعوت به مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ شماره یک ( سازه ،الکتریکال و مکانیکال ) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1821

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/10

بازدید:1821

1 2 صفحه: