سه‌شنبه, 6 آبان 1399

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مناقصه عمومی به منظور مراقبت وحراست فیزیکی از سد وسازه کنترل چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1251

ارزیابی کیفی ( توان انجام تعهدات ) مناقصه گران جهت خرید ، بارگیری ، حمل و باراندازی لوله و متعلقات GRP به قطر 1400 میلیمتر مربوط به خط انتقال آب از سد زیردان تا ابتدای شبکه آبیاری و زهکشی پیرسهراب مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه- دفتر قراردادها 1271

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1271

ارزیابی توان اجرای کار عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ حجم مرده مخزن چاه نیمه چهارم مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1302

پروژه بهره برداری(کالیبراسیون ، شارژ ، پلمپ و رفع عیب با هزینه متقاضی)1000 دستگاه کنتور حجمی هوشمند آب و برق در محدوده های مطالعاتی استان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - دفتر قراردادها 1092

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/05/24

بازدید:1092

مناقصه عمومی به منظوراحداث بخشی از سازه های کنترلی ومقسم آب بر روی کانالهای میانکنگی مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1227

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/17

بازدید:1227

آگهی ارزیابی کیفی عملیات اجرایی پروژه احداث سازه کنترلی بین چاه نیمه 1 و 3 مناقصه یك مرحله‌ای دفتر قراردادها - معاونت طرح و توسعه 1285

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/03/16

بازدید:1285

مناقصه عمومی به منظور مرمت وبازسازی سیستم های هیدرومکانیکال والکتریکال بالابر سد سیستان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1092

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1092

مناقصه عمومی به منظور احداث سازه های ساماندهی رودخانه سرباز – روستاهای حیط،بندان ومورتان مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1082

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1082

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستانهای مهرستان وسیب سوران (پسکوه و شاشکی ) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1101

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان نیکشهر(رودخانه های هیچان ،شیراباد، اسپکه، مدانچ ودستگرد) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1146

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1146

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان میر جاوه (دیزوک ، سرگه بالا، سرگه پائین) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1144

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان قصر قند (عزیز آباد وجنگل) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1034

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1034

مناقصه عمومی به منظوراحداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (دروک سنگان) مناقصه یك مرحله‌ای امور قراردادها 1062

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/01/29

بازدید:1062

کدینگ، اسکن اوراق پرونده های مشترکین منابع آب در محدوده مطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه - امور قراردادها 1300

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/12/22

بازدید:1300

مناقصه عمومی به منظور لایروبی مقاطعی از کانالهای اصلی شیب آب و پشت آب و کانالهای 1 و 2 و 3 پشت آب سیستان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1340

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/08/03

بازدید:1340

آگهی دعوت به مناقصه تامین بخشی از لوله و اتصالات مورد نیاز سامان دهی پایاب سد خیر آباد مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1469

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1469

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی موضوع مطالعات تعیین حد بسترو حریم رودخانه های دامن – بمپور و ایرندگان مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1654

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/05/11

بازدید:1654

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1511

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1511

آگهی فراخوان مناقصه احداث دیوارهای حفاظتی حوزه شهرستان خاش (جم چین ،تمندان وایرندگان) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1527

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/13

بازدید:1527

آگهی دعوت به مناقصه اجرای ایستگاه پمپاژ شماره یک ( سازه ،الکتریکال و مکانیکال ) مناقصه یك مرحله‌ای معاونت طرح و توسعه 1757

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1394/04/10

بازدید:1757

1 2 صفحه: