پنجشنبه, 1 مهر 1400

دیدار عمومی همکاران و ملاقات مردمی با مدیر عامل محترم شرکت

روزهای چهارشنبه از 10 صبح الی 12 ظهر

شماره تماس جهت هماهنگی و تعیین وقت قبلی: 33429431-054

آدرس شرکت: زاهدان - خیابان دانشگاه - نبش دانشگاه 39

تلفن: 20 - 33429410-054

دورنگار: 33429430-054

کدپستی: 9816843141

آدرس ایمیل: CEO@sbrw.ir