یکشنبه, 6 بهمن 1398

امور منابع آب ایرانشهر

مدیر امور:آقای امام بخش ایرندگانی

آدرس:ایرانشهر-بلوار بلوچ-تقاتع خیابان مولوی و بلوار بلوچ (چهار راه آبیاری)

کد پستی:9913733545

تلفن:37211880-054

دورنگار:37211880-054

پست الکترونیکی:iranshahr-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 14 6 0 0 7
طرح 9 3 1 1 4

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: