یکشنبه, 6 بهمن 1398

اداره منابع آب سیب و سوران

رئیس اداره:آقای مصطفی شه بخش

آدرس:سیب و سوران - خیابان امام خمینی شمالی

کد پستی:9961818438

تلفن:37694019-054

دورنگار:37694019-054

پست الکترونیکی:souran-office@sbrw.ir

آمار نیروی انسانی:

 

  تعداد کل کارشناس کاردان کمک کارشناس کارگر
جاری 2 1 0 0 0
طرح 0 0 0 0 0

 

طرح های منابع آب:

طرحهای مطالعاتی:

طرحهای در دست اجرا:

طرحهای بهره برداری شده:

نعداد چاهها، قنات و چشمه ها: