پنجشنبه, 1 مهر 1400

آمار وضعیت منابع آب زیرزمینی استان در سال 99

جدول وضعیت چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری و مجوز نصب منصوبات استان

 

نمودار درصد تخلیه چاه های مجاز دارای پروانه بهره برداری و مجوز نصب منصوبات استان به تفکیک مصرف

جدول وضعیت چاه های غیرمجاز استان

تعاریف:

آب های زیرزمینی: به آب هایی اطلاق می شود که در خلل و فرج خاک و درز و شکاف سنگ ها موجود می باشد.

چاه مجاز: چاهی که در چارچوب قوانین و ضوابط (از جمله قانون توزیع عادلانه آب) پس از اخذ مجوز از شرکت های آب منطقه ای حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته یا می گیرد.

چاه غیرمجاز: چاهی است که به صورت غیرمجاز و بدون کسب اجازه وزارت  نیرو حفاری شده و فاقد پروانه حفر و یا بهره برداری است و جهت مصارف مختلف مورد بهره برداری گرفته است. چاه های غیرمجاز از لحاظ شناسایی توسط وزارت نیرو و  ثبت نام در دفاتر پیشخوان دولت ( ثبت نام قبل از سال 92) به دو دسته تقسیم می شوند:

-چاه های فرم 1:

چاه های غیر مجازی که سال حفر آن قبل از سال 1385 بوده و توسط وزارت نیرو شناسایی شده و در لیست سوابق آن موجود می باشد و پس از بررسی و کارشناسی بر اساس قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری و قانون توزیع عادلانه آب و اجرای دستورالعمل های مربوطه مشمول صدور مجوز/پروانه می باشند.

-چاه های فرم 5:

چاههای آب غیر مجازی که از ابتدای سال 1386 به بعد حفر و مورد بهره برداری قرار گرفته اند و نیز کلیه چاه هایی که خارج از فرم شماره 1 قرار می گیرند (در لیست چاه های شناسایی شده وزارت نیرو موجود نباشند).