پنجشنبه, 1 مهر 1400

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تاریخ انتصاب

تاریخ اتمام

مدت مدیریت 

1

علی مرندی

لیسانس

-

1344/10/1

1347/10/6

3 سال و 5 روز

2

اصغر معنوی

لیسانس

مکانیک

1347/10/07 

1353/04/31 

5سال و 6 ماه

3

همایون پور سردار

فوق لیسانس

راه و ساختمان

1353/05/01 

1354/12/19 

1 سال و 7 ماه

4

اسماعیل صوفی

فوق لیسانس

مهندسی راه وساختمان

1354/12/20 

1357/07/01 

2سال و 7 ماه

5

محمد عطر چین

لیسانس

عمران

1357/07/02 

1360/08/27 

3 سال و 1 ماه

6

مرتضی حسینیان

فوق لیسانس

مهندسی شیمی

1360/08/27 

1360/10/24 

2 ماه

7

سید احمد سجادی

لیسانس

راه ساختمان

1360/10/25 

1364/03/04 

3 سال و 5 ماه

8

غلامرضا پور اربابی

فوق لیسانس

مدیریت اجرایی

1364/03/05 

1369/12/03 

5 سال و 6ماه

9

جعفر فهیمی

لیسانس

آبیاری-آبادانی

1369/12/04 

1372/06/27 

2 سال و 7 ماه

10

میردوست اربابی

فوق لیسانس

مدیریت اجرایی

1372/06/28 

1372/07/18 

21 روز

11

عبدالصاحب موسوی

لیسانس

مهندسی راه ساختمان

1372/07/19 

1375/05/23 

2 سال و 10 ماه

12

غلامعلی معماری

فوق لیسانس

سازه های هیدرولیکی

1375/05/24 

1376/12/03 

1 سال و 7 ماه

13

سیامک شیرزاد

فوق لیسانس

مهندسی محیط زیست و هیدرولیک توسعه آب و زمین

1376/12/04 

1382/04/16 

5 سال و 6 ماه

14

حمید رضا جانباز

فوق لیسانس

مدیریت اجرایی

1382/04/17 

1384/11/04 

2 سال و 7 ماه

15

رمضان طهماسبی

دکترا

آبیاری و زهکشی

1384/11/05 

1387/04/14 

2 سال و 5 ماه

16

حمید قزوینی

فوق لیسانس

مهندسی آبهای زیر زمینی

1387/04/15 

1391/12/23 

5 سال

17


18

احمد عاقبت بخیر


اتابک جعفری

فوق لیسانس


فوق لیسانس

مدیریت سیستم ها


مهندسی عمران

1391/12/23


1395/03/11

1395/03/11


1398/11/15

3 سال و 3 ماه


3سال و7ماه

19 محمد دلمرادی فوق لیسانس                      مدیریت اجرایی 1399/02/13 ادامه دارد