بررسی ارتباط سطح آب زیرزمینی با رودخانه و تحلیل ضریب جریان روزانه آن

در سالهای اخیر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب باعث شده تا بررسی برهمکنش آبهای سطحی و زیرزمینی اهمیت زیادی
پیدا کند. هماکنون مراکز تحقیقاتی زیادی در سرررتاسررر دنیا بر شررناسررایی مکانیزمها و پیامدهای برهمکنش آبهای سررطحی و
زیرزمینی متمرکز شدهاند. روشهای مختلف صحرایی و مدلسازی نیز همگام با این تلاشها توسعه پیدا کردهاند. یکی از مهمترین
انواع تبادلات آبی در حوزههای آبریز مناطق خشرر و نیمه خشرر ، بین رودخانهها )به عنوان معمولترین منابع آب سررطحی( و
آبهای زیرزمینی رخ میدهد. این تبادلات آبی کمیت و کیفیت منابع آب را تحت تأثیر قرار میدهد. در این مطالعه، با بررسررری
ضریب جریان روزانه، ارتباط بین تغییرات ضریب جریان رودخانه و سطح آب زیرزمینی در مجاورت رودخانه برآورد گردیده است. در
این ارتباط دادههای روزانه تراز آب زیرزمینی، بارش، و جریان مورد بررسررری قرار گرفت که نتایا قابب قبولی بین ضرررریب جریان
رودخانه و سطح تراز ایستابی را در مقیاس روزانه نشان داد. همچنین رابطهی جریان با تراز سطح ایستابی و درنهایت ارتباط جریان
با بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی چند متغیره با همبستگی بالا به دست آمد و با مشتق گرفتن از
این روابط تغییرات آنها نسبت به تراز سطح ایستابی بهصورت عددی حاصب شد.

  تاریخ ثبت : 19 بهمن 1400
 مدیر سایت
 366