دوشنبه, 18 فروردین 1399

1397

1396

1394

1393

1391

1388

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1-ن س ا م -ف ا وزارت نیرو 1388/06/31

1387

دستورالعمل ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه نشریه 336 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1387/03/06
  دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها 1387/02/22
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی 58977/ت 29101 ىـ هیات وزیران 1387/03/12
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1387/01/11
  قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن 1387/01/03