پنجشنبه, 1 مهر 1400

1399

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون مدیریت خدمات کشوری5 بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده فاصله گذاری اجتماعی 10934 وزارت بهداشت 1399/01/19

1398

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تقویت نظام مدیریت و توجه به ارزش آفرینی مدیران شرایط احراز پست های مدیریتی کلیه مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی 643479 سازمان اداری استخدامی کشور 1398/11/07
  ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین ترمیم حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معین 713818 سازمان اداری استخدامی کشور 1398/12/07
  آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی آیین نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه بندی فعالیت ها و بنگاه های اقتصادی ت56110ه هیات وزیران 1398/03/25

1397

بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی تبدیل وضعیت کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی 671709 سازمان اداری استخدامی کشور 1397/12/05
  حمایت از کالای ایرانی 55267/594 وزارت اقتصاد و دارایی 1397/01/20
  کاهش تصدی های دولت در صنعت آب و برق 1397/08/01
  نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سطح آب کشور 1397/04/23
  دستورالعمل شیوه نامه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات در سطح آب کشور 1397/04/23
  سند راهبرد مشارکت تارنما 1397/02/01

1396

1394

1393

1391

1388

نظام نامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو نظام نامه سامانه های اطلاعات مکان مرجع وزارت نیرو 1-ن س ا م -ف ا وزارت نیرو 1388/06/31

1387

دستورالعمل ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل برداشت شن و ماسه نشریه 336 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 1387/03/06
  دستورالعمل تعیین حریم کمی رودخانه ها 1387/02/22
  دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب های سطحی 58977/ت 29101 ىـ هیات وزیران 1387/03/12
  قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 1387/01/11
  قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن 1387/01/03