دوشنبه, 1 بهمن 1397

یکی از عواملی که می تواند پروژه های بزرگ را از لحاظ اقتصادی، مقرون به صرفه کند، مدیریت اثربخش ریسک و فاکتورهای آن می باشد. پروژه های سدسازی با صرف زمان و هزینه های زیاد و شرایط مکانی پیچیده دارای ریسک بیشتری نسبت به سایر پروژه های عمرانی می باشند. این تحقیق به تعیین اهمیت ریسک ها و رتبه بندی آنها در پروژه های سدسازی و سپس اولویت بندی پروژه های مختلف براساس ریسک ها، با استفاده از روش دلفی و TOPSIS می پردازد. برای ارزیابی ریسک پروژه ها لازم است ابتدا پارامترهای ریسک در پروژه ها مشخص و اولویت بندی شوند و سپس با روش TOPSIS رتبه فاکتورهای ریسک تعیین و تاثیر آنها بر پروژه های مورد نظر محاسبه می شود. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با اولویت بندی معیارها، محاسبه وزن نسبی هر معیار و ارزیابی پارامترهای ریسک در مجموع، به راحتی می توان کم ریسک ترین پروژه را انتخاب و اجرا نمود.

   تاریخ ثبت: 1394/08/05     |     تعداد بازدید:1167 | |