|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

عوامل موثر بر رسوبگذاری و مورفولوژی رودخانه سیستان

بررسی مورفولوژی رودخانه سیستان در بازه مورد بررسی نشان دهنده این واقعیت است که رودخانه سیستان رودخانه
مئاندری توسعه یافته ای باضریب سینوسی 1.165 می باشد. ازدید زمین شناسی، وجود لایه ها وعدسی های ماسه ای
در بین طبقات سیلت ورس درکناره های رودخانه از عوامل موثر در افزایش فرسایش کناره های رودخانه می باشد.
مهمترین عوامل موثر بر رسوبگذاری و مورفولوژیرودخانه سیستان عبارتند از: عوامل انسانی، شیب بسیار پایین رودخانه
و بار رسوبی زیاد و فرسایش باد می باشد.

مطالعه کامل

مدلسازی جریان و تغییرات کیفی(شوری) آب زیرزمینی در دشت نیشابور توسط کدهای MT3DMS و MODFLOW

در این مطالعه، به منظور ارزیابی تغییرات کیفیت آبزیرزمینی در دشت نیشابور تحت سناریوهای مختلف از کدههای MT3DMS و MODFLOW
استفاده شد. در مرحله شناخت آبخوان و تهیه مهل مفهومی، مشخص شه افزایش شوری آبخوان به دلیل وجود آبرفت ریزدانه و کانیهدای تخخیدری در
حاشیه دشت و آب برگشت کشاورزی میباشه. مهل جریان آبزیرزمینی در شرایط نامانهگار بدرای دوره 01 سداله مهرمداه 0831 تدا شدهریورماه 0831
واسنجی و برای یک دوره 4 ساله )مهرماه 0831 تا شهریورماه 0834 ( صحتسنجی شه. خطای مهل جریان در دوره واسنجی و صحتسنجی )برحسد
0 میلیگرم در لیتر بود. در مرحله / 0متر بود. همچنین خطای مهل انتقال جرم برای دوره 04 ساله شخیهسازی در حهود 83 / 0 و 56 / به ترتی 39 )RMSE
بعه، اثر دو سناریوی ادامه رونه کنونی و شرایط 41 درصه کاهش برداشت از آبخوان تا سال 0414 پیشبینی شه. تحت سناریوی یک و ادامه رونه کنونی
1 متر در سال نشان داد و شوری آبزیرزمینی بطور پیوسته افدزایش مدی یابده. تحدت / تا افق 0414 ، هیهروگراف معرف آبخوان برای کل دشت افت 83
سناریوی دوم که ههف آن کاهش برداشت از آبخوان به منظور رسیهن به وضعیت تعادلی در بیلان آبزیرزمینی بود، برداشت از همه چاههای آبخوان به
انهازه 41 درصه کاهش یافت. نتایج نشان داد با اینکه میانگین سطح آب در آبخوان افت نمیکنه، اما شوری آبزیرزمینی همچنان افزایشی است الخته با
نرخی به انهازه 61 درصه کمتر از سناریوی اول. این موضوع نشان دهنهه این واقعیت است که کاهش برداشت از آبخدوان بدا ندرک یکسدان بدرای همده
چاههای بهرهبرداری ممکن است اههاف مهیریت منابع آب را برآورده نکنه و برای مهیریت آبخوان نیاز به اطلاعات توزیعی میباشه.

مطالعه کامل

ارائه مدل بهینه سازی ریاضی و الگوریتمهای فرا ابتکاری به منظور حل مسئله بلوک بندی مناطق جمعیتی به صورت سلسله مراتبی

جمعآوری پسماند بیمارستانی یکی از موضوعات مهم در مدیریت خدمات شهری محسوب میشود. در
این تحقیق یک مدل ریاضی به منظور بلوکبندی مناطق جمعیتی در سیستم خدمات بیمارستانی ارائه
میشود. در این مدل مطابق با نیاز برخی از سازمانهای متولی ارائه خدمات شهری، ساختار سلسله
مراتبی بلوکها مدنظر قرار گرفته است. بدین منظور در یک تصمیمگیری یکپارچه، مناطق جمعیتی به
بلوکهای اصلی تقسیمشده و سپس هر بلوک به تعدادی زیربلوک تقسیم شده است. هدف از این نوع
تقسیمبندی، تهیه ساختار مناسب برای کنترل جریان خدمات از سطح عملیاتی به سطح مدیریتی است. با
توجه به اینکه مسئله بلوکبندی از رده مسائل ان پی سخت است، جهت حل مثالهای عددی در دنیای
واقعی نیاز به استفاده از الگوریتمهای فراابتکاری است. در این تحقیق دو الگوریتم فراابتکاری ژنتیک و
گرگ خاکستری جهت حل مسائل در ابعاد بزرگ بهکاررفته است. طبق نتایج محاسباتی میتوان مشاهده
نمود که علیرغم وجود کارایی بالای هر دو الگوریتم در حل نمونههای عددی در ابعاد کوچک، الگوریتم
گرگ خاکستری توانایی بیشتری در حل نمونههای عددی در ابعاد بزرگ نسبت به الگوریتم ژنتیک دارد.
نتایج این تحقیق میتواند به عنوان یک ابزار مدیریتی در حل مسئله بهینهسازی بلوکبندی مناطق جمعیتی
از جمله در سیستم سلامت مورداستفاده مدیران قرار گیرد.

مطالعه کامل

Evaluation of groundwater suitability for the domestic and irrigation purposes in Konaro Ophiolitic Area, Iranshahr, SE Iran

Hydrogeochemical characteristics of groundwater and its suitability for domestic and irrigation, purposes were evaluated in Konaro
ophiolitic area. Heavy metals pollution is accounted for a major pollution in the natural environment are that can pose a serious threat
to ecosystems because of their biodegradation potential, toxicity and sustainability (Moslempour and Shahdadi 2013) 8 representative
groundwater samples were collected from wells and qanat and analyzed for major cations and anions. The order of dominance of cation
and anions were Na> HCO3> SO4 > Mg> Cl> Ca> K, respectively. The rock weathering and dissolution of minerals processes,
especially ophiolitic rocks minerals are dominant in controlling the groundwater quality in the study area. Electrical conductivity (EC)
and total dissolved solid (TDS) show high positive correlation with total Hardness (TH), K, Na, and SO4
-. As per the WHO standards
for domestic water purposes, majority of samples show that the groundwater is suitable for drinking. The spatial distribution maps of
physicochemical parameters were prepared in ArcGIS. The suitability of groundwater for agriculture purpose was evaluated from EC,
TDS, sodium adsorption ratio (SAR) and Na% which ranges from excellent to not suitable, so majority of the groundwater samples are
suitable for irrigation. The results revealed that the GQI quality index varied between 89% and 91% in the Konaro area, which in terms
of quality rating, the water samples from these resources laid in appropriate to acceptable range. Moreover, based on examining the
zoning map, the GQI quality index accounted for the lowest value in the east direction of the study area. Thus, most of the groundwater
samples from this study (sample W2) confirm the beneficial use of aquifers in the area for domestic, agricultural, and irrigation
purposes.

مطالعه کامل

بررسی تغییرات زمانی آبشستگی در اطراف پایه های پل مستطیلی غیر یکنواخت

همه ساله پل های زیادی در سراسر جهان به علت پدیده آبشستگی تخریب می شود. عموما پایه پل
ها به علت ملاحظات اقتصادی و ژئوتکنیک بر روی فونداسیون اجرا می گردد در حالیکه اکثر
مطالعات انجام شده پیرامون آبشستگی مربوط به پایه ها یکنواخت بوده و مطالعات بسیار محدودی در
زمینه آبشستگی در اطراف پایه های غیر یکنواخت )پایه به همراه فونداسیون( دردست می باشد. در
این تحقیق، مقایسه آبشستگی در اطراف پایه های یکنواخت و غیر یکنواخت مستطیلی تحت شرایط
آب زلال در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که عمق
آبشستگی در اطراف پایه های غیر یکنواخت به عرض پایه ) L(، عرض فونداسیون ) Lf ( و همچنین
تراز قرارگیری فونداسیون ) Z ( بستگی دارد. در پایه های غیر یکنواخت آبشستگی تا تراز فونداسیون
گسترش یافته و سپس فونداسیون به عنوان مانعی از پیشرفت آبشستگی برای مدت زمان مشخصی
)زمان تأخیر( جلوگیری می کند. با افزایش تراز قرارگیری فونداسیون زیر بستر ) Z/L (، میزان
آبشستگی کاهش یافته تا به مقدار حداقل خود در تراز بین L تا L1.2 برسد. نتایج نشان می دهد
که مدت زمان تأخیر به تراز فنداسیون، و همچنین ابعاد آن بستگی دارد. این تحقیق نشان می دهد
که حضور فونداسیون در تراز مناسب موجب افزایش مدت زمان نهایی آبشستگی می گردد و این
افزایش زمان، موجب فراهم شدن زمان کافی برای تعمیرات فونداسیون پس ازبروز سیل خواهد شد.

مطالعه کامل

"شبیه سازی عددی پخش پساب آب شیرین کن (مطالعه موردی:کارخانه کنارک)"

امروزه با کمبود منابع آب شیرین، بشر به سمت استفاده از منابع دیگر آب موجود بصورت غیر شیرین از قبیل آب دریا
ها و اقیانوس ها رفته و در این رابطه تکنولوژی های جدیدی در زمینه تصفیه و شیرین سازی آب دریاا شاکل فرفتاه
است. کشور ایران با توجه به اینکه در مجاورت آبهای دریای عمان و خلیج فارس قرار فرفته است، پتانسیل خوبی در
زمینه احداث آب شیرین کن ها و تولید آب شیرین جهت مصارف صانت تی و کشااورزی و حتای شارب دارد. هزماه
افزایش و توسته واحدهای آبشیرین کن مستلزم رعایت قوانین و استاندارد های محای زیساتی ، جهات جلاوفیری از
افزایش آهینده ها در محی دریایی به دلیل خروجی پساب این واحدها می باشد.
در این مقاله بصورت موردی به شبیه سازی عددی پخش پساب آب شایرین کان در کارخاناه کناار پرداختاه شاده
تاثیر پارامترهای مهم خروجی پساب روی پخش شدفی و اثر شرای محیطی Cormix است؛ و با استفاده از نرم افزار
روی آن مورد بررسی قرار فرفته است. نتایج تحقیق نشان داده است که زمان بهره برداری از واحد آب شایرین کان و
خروج پساب به دریا می تواند با توجه به شرای آب هوایی از قبیل زمان جذر ومد و سرعت جریان در دریاا واوری
مدیریت فردد که حداقل پخش شدفی آهیندفی در محی دریا پدیدار شود.

مطالعه کامل

بررسی ارتباط سطح آب زیرزمینی با رودخانه و تحلیل ضریب جریان روزانه آن

در سالهای اخیر لزوم مدیریت یکپارچه منابع آب باعث شده تا بررسی برهمکنش آبهای سطحی و زیرزمینی اهمیت زیادی
پیدا کند. هماکنون مراکز تحقیقاتی زیادی در سرررتاسررر دنیا بر شررناسررایی مکانیزمها و پیامدهای برهمکنش آبهای سررطحی و
زیرزمینی متمرکز شدهاند. روشهای مختلف صحرایی و مدلسازی نیز همگام با این تلاشها توسعه پیدا کردهاند. یکی از مهمترین
انواع تبادلات آبی در حوزههای آبریز مناطق خشرر و نیمه خشرر ، بین رودخانهها )به عنوان معمولترین منابع آب سررطحی( و
آبهای زیرزمینی رخ میدهد. این تبادلات آبی کمیت و کیفیت منابع آب را تحت تأثیر قرار میدهد. در این مطالعه، با بررسررری
ضریب جریان روزانه، ارتباط بین تغییرات ضریب جریان رودخانه و سطح آب زیرزمینی در مجاورت رودخانه برآورد گردیده است. در
این ارتباط دادههای روزانه تراز آب زیرزمینی، بارش، و جریان مورد بررسررری قرار گرفت که نتایا قابب قبولی بین ضرررریب جریان
رودخانه و سطح تراز ایستابی را در مقیاس روزانه نشان داد. همچنین رابطهی جریان با تراز سطح ایستابی و درنهایت ارتباط جریان
با بارش و تراز آب زیرزمینی با استفاده از مدل رگرسیون غیرخطی چند متغیره با همبستگی بالا به دست آمد و با مشتق گرفتن از
این روابط تغییرات آنها نسبت به تراز سطح ایستابی بهصورت عددی حاصب شد.

مطالعه کامل

مدیریت و توسعه کسب و کار کم‌آب‌بر با رویکرد اقتصاد آب

   بسیاری از نقاط ایران با بحران کم آبی و خشکسالی و کاهش ذخایر آبی مواجه هستند. بحران اساسی در آب، بحران مدیریت است. دور از ذهن نیست که در آینده‌ای نه چندان دور، تامین آب تبدیل به بزرگ‌ترین چالش پیش روی کشور شود. پس برای مهار این بحران باید به دنبال راه‌کارهای ابتکاری برای مدیریت عرضه و تقاضای آب، استفاده بهینه از منابع آبی موجود و مبارزه با کم آبی بود. بی‌تردید راه‌کارهایی نظیر فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف آب، روش‌های بازیافت آب و استفاده مجدد از آن، سیستم‌های قیمت‌گذاری، توسعه روش‌های نوین آبیاری و ... در حل این بحران کارگشا است. در این پژوهش به مدیریت و توسعه کسب و کار در شرایط کمبود آب با رویکرد اقتصادی پرداخته شده است. نتایج نشان داد، اگرچه اجرای مقررات و استفاده از هنجارهای مصرفی امکان‌پذیر است، اما چنین ساختارهایی بدون ساختارهای مکمل کاهنده‌ی قیمت، تاثیر خوبی نخواهند داشت. قیمت‌گذاری آب لازم است اما برای جلوگیری از کمبود آب کافی نیست. قیمت‌ها و بازارهای مصرف می‌توانند انگیزه‌های قدرتمندی را برای استفاده بیشتر و بهتر از آب فراهم کنند، اما هیچ یک از آن‌ها نمی‌توانند به انتخاب‌های سیاسی و اجتماعی در مورد سهم آب از محیط زیست یا چگونگی کمک به کسب و کارهای کوچک در دریافت خدمات آب کمک نمایند. اگر کسب و کارها بخواهند مکانیسم‌های قیمتی را برای تخصیص آب به مصارف اقتصادی بپذیرند، سیاست‌های عملکردی برای رفع چنین نگرانی‌هایی پیش نیاز است.

مطالعه کامل

توسعه یک مدل ارزیابی ریسک پروژه های سد سازی با استفاده از روش دلفی و الگوریتم ژنتیک

با بروز پدیده تغییرات آب و هوایی، دو سانحه طبیعی خشکسالی و سیل، بخش‌های مختلف کره زمین را تحت تاثیر قرار می دهند. کشور ما نیز در چند سال اخیر بطور مداوم دستخوش سیلاب‌ها و خشکسالی‌های شدید در برخی مناطق بوده است. از اثرات مخرب خشکسالی می توان به از بین رفتن پوشش گیاهی و نیز بروز سیلاب‌های مخرب که می تواند باعث آسیب رساندن به مزارع و شسته شدن خاک حاصلخیز شود، اشاره نمود. برای جلوگیری یا کاهش صدمات ناشی از خشکسالی و سیل، با احداث سدها، می توان ضمن پیشگیری از سیل، برای افزایش پتاسیل آبی موجود همچون افزایش رطوبت خاک، از تغذیه آبخوان‌های زیرزمینی نیز بهره برد. این تحقیق به تعیین ریسک ها و رتبه بندی آنها در پروژه های عمرانی؛ بخصوص پروژه های سد سازی با استفاده از روش دلفی و الگوریتم ژنتیک می پردازد. انتخاب و اجرای پروژه با کمترین ریسک، می تواند به صرفه جویی های اقتصادی، استفاده بهینه از منابع، بالا بردن بهره وری، مهار سیلابها و تامین آب مورد نیاز شرب، کشاورزی و صنعت منجر می گردد. برای ارزیابی ریسک پروژه ها ابتدا پارامترهای ریسک در پروژه ها مشخص و اولویت بندی گردیدند و سپس براساس الگوریتم ژنتیک، درمیان یکسری از جواب های مساله، بهترین گزینه انتخاب می گردد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که با اولویت بندی معیارها و تعریف تابع هدف بهینه که بتواند برای همه گزینه ها و براساس اولویت معیارها، پروژه بهینه را با اعمال عملگرهای ژنتیک بر روی هر نسل و انتخاب بهترین ها برای نسل بعد، می توان کم ریسک ترین پروژه را انتخاب و اجرا نمود. 

مطالعه کامل

1 2 صفحه:
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 6
 • بیشترین بازدید همزمان : 472
 • بازدید امروز : 982
 • بازدید دیروز : 1,818
 • کل بازدید : 2,831,274
 • آخرین به روزرسانی : 30 تیر 1403 07:57:14
 • شناسه IP شما : 44.213.60.33

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : زاهدان، خیابان دانشگاه، نبش دانشگاه 39
 • کدپستی : 9816843141
 • تلفن : 054311600000
 • فاکس : 05433429430
 • پست الکترونیکی : Info[at]sbrw.ir
 • پیامک :
 • تلفن گویا :